تمرین سوالات برای استدلال حقوقی


1. اصل: به شخصی گفته می شود که برای انعقاد قرارداد، عقل سلیم داشته باشد، در صورتی که در زمان انعقاد قرارداد، بتواند آن را درک کند و در مورد تأثیر آن بر منافع خود قضاوت عقل، داشته باشد.

حقایق: الف و ب قراردادی را برای ب برای ساختن چند قطعه هنری برای الف منعقد ،د. ب در یکی از فاصله زم، روشن خود قرارداد را امضا کرد. الف از وضعیت ب آگاه بود. زم، که الف به دنبال اجرای قرارداد بود، ب با بیان اینکه قرارداد را نمی توان اجرا کرد زیرا او در زمان امضای آن از جنون رنج می برد، عقب نشینی کرد.
آیا A می تواند B را مجبور به ساخت آثار هنری کند؟

آ. خیر، زیرا ب از جنون رنج می برد
ب بله، زیرا B قرارداد را در فاصله زم، روشن امضا کرد
ج. بله، چون ب یک قرارداد ا،ام آور امضا کرده است
د هیچ کدام از موارد بالا

2. با در نظر گرفتن مجموعه ای از شرایط، آیا A می تواند عملکرد را در صورتی که قیمت کامل را از قبل پرداخت کرده باشد، اجرا کند؟

آ. بله، زیرا او بهای کامل آن را پیشاپیش پرداخت کرده است
ب بله، چون ب زم، که شفاف بود قرارداد را امضا کرد
ج. نه، زیرا الف می دانست که ب از جنون رنج می برد
د خیر، زیرا شخص مجنون نمی تواند عقد را اجرا کند

3. بر اساس اصل doli incapax، کودک زیر ___ سال را نمی توان از نظر کیفری مسئول دانست.

آ. 7 سال
ب 8 سال
ج. 10 سال
د 12 سال

4. بخش 83 IPC مقرر می دارد:

آ. یک فرض واقعی
ب یک فرض قانونی غیرقطعی یا ابطال پذیر
ج. یک فرض قطعی یا غیرقابل ابطال قانون
د یک فرض انکار ناپذیر واقعیت

5. اصل: هیچ چیزی که قصد ایجاد مرگ را نداشته باشد، به دلیل هر ضرری که ممکن است باعث شود، یا قصد آن از سوی فاعل، ایجاد ، یا به احتمال زیاد فاعل به ،ی که به نفع او باشد، جرم نیست. با حسن نیت انجام می شود و چه ،ی رضایت صریح یا ضمنی برای متحمل شدن آن آسیب یا قبول خطر آن آسیب را داده است.

حقیقت: A بیش از یک دهه از بیماری قلبی رنج می برد. او برای بهبود وضعیتش به سراغ دکتر Y رفت تا او را عمل کند. دکتر Y او را از تمام خطرات موجود آگاه کرد و A تصمیم گرفت تا عمل جراحی را ادامه دهد. الف در حالی که تحت عمل جراحی قرار داشت از دنیا رفت.

آ. دکتر قرار است به جرم قتل مجرم شناخته شود.
ب دکتر مقصر قتل عمدی است نه قتل.
ج. دکتر مقصر نیست زیرا الف از خطر آگاه بوده و رضایت خود را داده است
د پزشک مقصر است زیرا رضایت الف بی اهمیت است و متخصص پزشکی باید بهتر می دانست

6. اصل: هیچ چیزی که قصد ایجاد مرگ را نداشته باشد، به دلیل هر ضرری که ممکن است باعث شود، یا قصد آن از سوی فاعل، ایجاد ، یا به احتمال زیاد فاعل به ،ی که به نفع او باشد، جرم نیست. با حسن نیت انجام می شود و چه ،ی رضایت صریح یا ضمنی برای متحمل شدن آن آسیب یا قبول خطر آن آسیب را داده است.

حقیقت: A بیش از یک دهه از بیماری قلبی رنج می برد. او برای بهبود وضعیتش به سراغ دکتر Y رفت تا او را عمل کند. دکتر Y یک حیله گر است و علیرغم اینکه یک پزشک قلابی بوده مدت هاست بیماران را تحت عمل جراحی قرار داده است. دکتر Y او را از تمام خطرات موجود آگاه کرد و A تصمیم گرفت تا عمل جراحی را ادامه دهد. الف در حالی که تحت عمل جراحی قرار داشت از دنیا رفت.

آ. پزشک مقصر است زیرا رضایت الف بی اهمیت است و متخصص پزشکی باید بهتر می دانست
ب دکتر به دلیل اینکه قصد کشتن A را نداشته است به قتل مقصر و نه قتل متهم است.
ج. دکتر قرار است به جرم قتل مجرم شناخته شود
د هیچ کدام از موارد بالا.

7. جنون به ،وان دفاع به این م،است که شخص در زمان انجام عمل به دلیل ناب،دی عقل قادر به شناختن نیست:

آ. ماهیت عمل
ب اینکه کاری که او انجام می دهد اشتباه است
ج. اینکه کاری که انجام می دهد خلاف قانون است
د همه موارد فوق

8. بخش 84 برای ______

آ. جنون قانونی
ب جنون پزشکی
ج. جنون حقوقی و پزشکی
د هیچ کدام از موارد بالا

9. برای فرار از مسئولیت کیفری در موارد دفاع از مستی، مستی:

آ. می تواند خود مدیریت شود
ب باید برخلاف میل یا دانش او اداره شود
ج. نباید خود مدیریت شود
د همه موارد بالا.

پاسخ ها

  1. ب
  2. ب
  3. آ
  4. ج
  5. ج
  6. ج
  7. د
  8. آ
  9. ب


منبع: https://lawctopus.com/clatalogue/clat-ug/practice-questions-for-legal-reasoning/#new_tab