گزارش سالانه PPAC 2022 | Patently-O
کمیته مشاوره عمومی ثبت اختراع (PPAC) شامل 9 عضو دارای حق رأی است که توسط وزیر بازرگ، منصوب می شوند. این کمیته مسئول بررسی «سیاست‌ها، اه،، عملکرد، بودجه، و هزینه‌های کاربر دفتر ثبت اختراع و علائم تجاری ایالات متحده … و مشاوره به مدیر در مورد این موارد است». 35 USC 5. اساسنامه همچنین کمیته را موظف به تهیه گزارش سالانه می کند. گزارش امسال یکی از متفکرانه‌ترین گزارش‌هایی است که من خوانده‌ام و روی صفت‌هایی که می‌خواهیم در سیستم ثبت اختراع خود ببینیم تمرکز دارد: حقوق ثبت اختراع قابل دسترس، قابل پیش‌بینی، بادوام، قابل اجرا، مقرون به صرفه و قابل درک.

گزارش را اینجا بخو،د:

منبع: https://patentlyo.com/patent/2022/11/ppac-2022-annual-report.html